Revízne kontroly

Ponúkame vyhotovenie revíznych kontrol plynových technických zariadení

 

Pre zariadenia skupiny A v rozsahu:

h  –  spotreba plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok nad 0,5 MW vrátanie zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní.

Pre zariadenia skupiny B v rozsahu:

f  –  znižovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane, s výkonom nad 25 Nm3/h okrem zariadení uvedených v písmene g)

g  –  rozvod plynu, a to potrubné vedenie určené na rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia zaradeného do tohto potrubného vedenia s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm3/h vrátanie, s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane, okrem potrubného vedenia určeného na rozvod acetylénu.

h  –  spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od 5 kW do 0,5 MW vrátane, zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaná a spotrebiča, pri ktorom sa vyžaduje napojenie na odťah spalín.

i  –  chladenie a mrazenie, s množstvom plynu na chladenie od 3 kg do 25 kg vrátane.

A to pre použitie s vykurovacími plynmi alebo chladiacimi médiami pre všetky vyššie menované skupiny.