Revízne kontroly

Ponúkame vyhotovenie revíznych kontrol plynových technických zariadení skupiny B v rozsahu:

Bg – rozvod plynu, a to potrubné vedenie určené na rozvod plynu vrátane regulačného zariaenia zaradeného do tohto potrubného vedenia s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm3/h vrátane, s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane, okrem potrubného vedenia určeného na rozvod acetylénu.

Bh – spotreba plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od 5 kW do 0,5 MW vrátane, zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a spotrebiča, pri ktorom sa vyžaduje napojenie na odťah spalín.